Tuesday, October 20, 2009

WARGA TUA DAN GERONTOLOGI

Menurut World Assembly On Ageing, 1982 :

Warga Emas Golongan yang berumur 60 tahun dan ke atas.

Gerontologi Kajian ke atas aspek sosial, psikologi dan biologi kepada orang tua


HARI WARGA TUA KEBANGSAAN PADA

1 OKTOBER SETIAP TAHUN


JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT (JKM)

v Merupakan agensi kerajaan di bawah Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

v Bertindak dalam memberi bantuan kepada GOLONGAN WARGA EMAS, orang kurang upaya, fakir miskin, anak yatim dsb.

v Memberi alat bantuan seperti :

@ kaki dan tangan palsu

@ tongkat tangan

@ kerusi roda

@ alat pendengaran

@ cermin mata khas

@ kasut khas

@ calipers

v Bantuan kewangan sebanyak RM300

v Institusi berkaitan adalah:

a. RUMAH SERI KENANGAN (RSK) :

Institusi yang beri perlindungan dan penjagaan kepada warga tua.

b. RUMAH EHSAN (RE) :

Memberi perlindungan dan penjagaan kepada warga tua yang sakit melarat atau terlantar.


DASAR WARGA TUA NEGARA

Bertujuan untuk mewujudkan masyarakat warga tua yang sejahtera dan bermaruah di samping mendapat penjagaan dan perlindungan sebagai ahli keluarga, masyarakat dan negara.


AKTA :

Ø Akta Orang Papa 1977 (akta 183)

Ø Akta Pusat Jagaan


KAEDAH :

Ø Kaedah Pengurusan Rumah Orang Tua 1983

Ø Kaedah (Rumah Kebajikan) Orang-orang Papa 1983

Ø Kaedah Rumah-rumah Pesakit melarat 1978


PENYAKIT YANG BIASA DIALAMI OLEH WARGA TUA

v Penyakit 3 serangkai - darah tinggi, diabetis dan sakit jantung

v Dementia - masalah keupayaan kognitif yang wujud bersama masalah emosi

v Drug abuse - terlalu bergantung kepada ubat-ubatan

v Parkinson - mempunyai masalah berkaitan saraf dan otot.

v Anxiety - mempunyai masalah tidur

v Alzheimer - memberi kesan kepada ingatan cth : nyanyuk.


PERANAN PEKERJA SOSIAL (PS)

Ø PS sebagai avokator( penghubung) kepada warga tua untuk mendapat sumber-sumber yang diperlukan

Ø PS gerontologi membantu mengurangkan kebergantungan,meningkatkan autonomi dan martabat warga tua.

Ø Ps akan memberikan kaunseling dan dapatkan rawatan psikoterapi.

Ø Membantu mendapatkan bantuan makanan, kesihatan, kewangan dan rumah jagaan.

Ø Membantu warga tua yang menghadapi masalah penderaan

Ø Membantu dalam memberi sokongan kepada warga tua yang sudah bersara.

Monday, October 19, 2009

CABARAN KEBAJIKAN SOSIAL MASA KINI DAN AKAN DATANG

Dalam kita membincangkan hal mengenai Kebajikan Sosial di Malaysia, pelbagai bentuk cabaran yang boleh kita perhatikan melaluinya. Untuk mengenalpasti apakah cabaran-cabaran yang wujud itu, kita perlu merujuk kepada definisi kebajikan sosial itu terlebih dahulu. Kebajikan Sosial merupakan satu sistem perkhidmatan sosial dan institusi yang tersusun dan terancang. Ia direka untuk membantu individu dan kumpulan mencapai taraf hidup dan kesihatan yang standard serta hubungan sosial dan perorangan yang membenarkan mereka membina kapasiti dan mempromosikan kesejahteraan hidup yang harmoni berdasarkan kepada keperluan keluarga dan masyarakat.


Cabaran pertama yang dapat dilihat adalah dari segi penggubalan dasar. Di Malaysia, telah wujud Dasar Kebajikan Masyarakat Negara yang bertujuan untuk menggalakkan kesejahteraan rakyat serta kestabilan masyarakat bagi mewujudkan keadilan sosial. Masalahnya wujud apabila Negara kekurangan tenaga pakar yang terlatih untuk menjalankan misi bagi mencapai matlamat dasar tersebut. Tenaga pakar yang dimaksudkan adalah pekerja sosial. Seperti yang kita sedia maklum, di Malaysia bidang kerja sosial masih belum meluas dan tidak ramai yang tahu mengenainya. Maka, sukar bagi pekerja sosial yang bilangannya terlalu kecil ini untuk menjalankan tugas yang diamanahkan. Polisi sosial juga perlu diteliti semula agar kerelevenannya boleh diaplikasi dan digunapakai seiring dengan peredaran zaman. Ini kerana, masalah yang muncul saban hari mungkin sama dari zaman ke zaman, tetapi kaedah dan pendekatan untuk mengatasinya berbeza bergantung kepada persekitaran masa kini yang semakin maju dan serba moden.


Kebajikan sosial penting bagi sesebuah masyarakat untuk memastikan sistem masyarakat sentiasa berfungsi dengan baik dan stabil. Ia melibatkan khidmat sosial kepada individu dan keluarga yang memerlukn serta membaik pulih institusi sosial. Antara golongan yang menjadi fokus dalam kebajikan sosial adaalah kanak-kanak, remaja, pesalah sosial, mangsa jenayah, orang kurang upaya, orang miskin, warga tua, wanita, penagih dadah dan sebagainya. Setiap golongan ini memerlukan kemahiran dan pendekatan tertentu dan berbeza untuk membantu menyelesaikan masalah mereka. Contohnya kanak-kanak, dalam proses membantu golongan ini, penekanan diberikan dalam aspek perkembangan fizikal, sosial, mental dan emosi mereka supaya mereka dilengkapi dengan nilai dan sikap yang sesuai dan dapat membantu mereka membuat hala tuju yang positif seiring dengan peningkatan usia mereka.


Kebajikan sosial juga berkait rapat dengan pelbagai institusi menolong. Jika kita lihat pada hari ini, semakin banyak agensi-agensi ditubuhkan untuk membantu masyarakat terutamanya NGO. Namun begitu, kualiti perkhidmatan yang diberikan oleh NGO-NGO ini adakah dapat memenuhi dan mencapai matlamat kebajikan sosial? Justeru, cabarannya di sini, perlu ada badan pemantau khas bagi memastikan NGO-NGO ini menepati standard piawaian tertentu dalam memberikan perkhidmatan kepada golongan yang memerlukan. Jika diperhatikan di jabatan-jabatan kerajaan terdapat sistem ISO untuk menjamin kualiti perkhidmatan, mungkin juga NGO-NGO ini perlu diperkenalkan dengan sistem ISO supaya kualiti perkhidmatan yang diberikan adalah yang terbaik.


Kesimpulannya, untuk menjamin keberkesanan serta mencapai matlamat kebajikan sosial di Malaysia, semua pihak terutamanya kerajaan, pekerja sosial dan ahli komuniti perlu berganding bahu membuat perubahan serta menyediakan perkhidmatan yang terbaik untuk membantu golongan yang memerlukan ini. Sekiranya cabaran-cabaran ini dapat diatasi dan perkhidmatan yang sedia ada dapat dipertingkatkan, tidak mustahil satu hari nanti Malaysia akan berjaya menjadi sebuah Negara kebajikan sebagaimana yang dilakukan oleh Negara-negara maju lain seperti Barat.Rujukan:

Samir Muhazzab Amin & Winny Abdul (2009). Siri Pengajian dan Pendidikan Utusan: Pengantar Kerja Sosial. KL: Utusan Publications & Dist. Sdn. Bhd.

Sunday, September 13, 2009

Mengapa Manusia Bermasalah?

Faktor Persekitaran

Dalam menjalani kehidupan harian, setiap individu tidak terlepas daripada mengalami masalah sama ada berpunca daripada diri sendiri mahupun persekitaran. Dalam hal ini, tedapat lima faktor yang menjawab persoalan Mengapa Manusia Bermasalah?. Faktor-faktor tersebut adalah daripada genetik, sosialisasi, persekitaran, struktur peluang dan perbezaan budaya. Dalam persoalan ini, kami hanya akan membincangkan tentang faktor persekitaran. Faktor persekitaran merupakan antara faktor banyak mempengaruhi kehidupan manusia. Faktor persekitaran ini juga boleh dibahagikan kepada dua iaitu dari segi mikro dan makro. Perskitaran mikro melibatkan persekitaran institusi keluarga, tempat kerja dan sekolah. Manakala dari sudut makro pula merujuk kepada keadaan yang lebih meluas iaitu melibatkan hubungan persekitaran dengan teknologi, globalisasi dan media.

Dari segi mikro, institusi keluarga merupakan faktor persekitaran yang paling hampir dengan individu. Di mana, kefungsian institusi keluarga akan mempengaruhi seseorang itu untuk bertingkahlaku dengan persekitaran luar. Sebagai contoh, dengan penularan masalah sosial yang sangat membimbangkan di kalangan remaja berpunca daripada ketidakfungsian keluarga itu sendiri untuk memainkan peranan dan tanggungjawab. Secara tidak langsung, persekitaran sekolah turut mempengaruhi seseorang individu itu untuk membuat keputusan dengan lebih efisyen yang berpandukan kepada pengetahuan seterusnya dapat membezakan antara yang baik dan buruk.

Dari segi makro pula, ia dilihat sebagai satu faktor yang sangat dominan dalam suatu masalah. Hal ini adalah kerana masalah ini akan melibatkan kerumitan kepada individu, masyarakat mahupun negara. Secara globalisasi, kemelesetan ekonomi telah memberi impak yang sangat besar kepada dunia amnya dan sekaligus memberi kesan negatif dalam khidupan manusia. Sebagai contoh, sektor perkilangan akan mengalami kerugian dan secara tidak langsung peluang pekerjaan menjadi sempit serta menyebabkan ada di antara mereka hilang sumber pendapatan. Faktor teknologi dan media mempunyai perkaitan yang sangat signifikan untuk seseorang itu beradaptasi dengan persekitaran sosial, politik dan ekonomi. Hal ini adalah kerana, kemajuan teknologi pada masa kini telah menyebabkan seseorang itu menyalahgunakan sumber yang ada. Sebagai contoh, dengan adanya laman sesawang seperti ruang sembang iaitu facebook, frienster, tagged, myspace dan yahoo massenger telah menyebabkan seseorang itu leka dan mudah terjebak dengan aktiviti porno. Fenomena ini semakin membimbangkan apabila ianya melibatkan golongan remaja bawah umur yang akan memberi ketagihan kepada mereka untuk melayari internet.

Secara konklusinya, pengawalan dan pengawasan daripada pihak tertentu seperti ibubapa, pihak sekolah dan kerajaan amat penting dalam membantu seseorang itu mengawal personaliti dinamik mereka yang terdiri daripada tingkahlaku, persepsi dan kognitif. Sebagaimana kata-kata daripada Imam Al-Ghazali, `Allah tidak akan mengubah nasib hambanya melainkan mereka berusaha untuk mengubahnya’. Kata-kata ini seharusnya menjadi panduan hidup seseorang yang berhadapan dengan pelbagai masalah agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan lebih baik tanpa berserah kepada takdir semata-mata.


Wednesday, September 2, 2009

STATISTIK HIV / AIDS MENGEJUTKAN KITA !!!


Kes HIV / Aids mula dilaporkan di Malaysia pada tahun 1968.

Terdapat tiga cara HIV boleh berjangkit:

· Melalui hubungan seks anal, oral, faraj tanpa perlindungan dengan pasangan yang
dijangkiti

· Melalui perkongsian jarum atau bahan-bahan suntikan dengan orang yang dijangkiti

· Dari ibu ke anak semasa kehamilan, kelahiran atau menyusu badan


** HIV tidak boleh berjangkit melalui aerate, air liur dan peluh


Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Majlis Aids Malaysia, lelaki adalah golongan yang paling ramai dijangkiti HIV dan Aids. Berlaku peningkatan bilangan pesakit wanita yang dijangkiti HIV /Aids sehingga kini, manakala berlaku penurunan bilangan pesakit lelaki. Kebanyakkan pesakit terdiri dari mereka yang berumur antara 30-39 tahun, manakala golongan kanak-kanak berusia 2 tahun kebawah merupakan golongan yang paling sedikit dijangkiti HIV / Aids. Jika dilihat dari segi kumpulan etnik pula, bangsa Melayu merupakan golongan yang paling ramai dijangkiti HIV / Aids iaitu 60,777 (HIV) dan 8,558 (Aids) orang. Bagi sektor pekerjaan pula, golongan yang bekerja di sektor buruh kasar merupakan sektor tertinggi dijangkiti penyakit HIV / Aids.


Penyakit ini boleh berjangkit melalui pelbagai cara atau transmisi. Transmisi berdasarkan faktor risiko yang paling utama ialah IDU (Injection Drug User). Melalui statistik yang diberikan, didapati bahawa kes jangkitan HIV semakin menurun mulai tahun 2002 manakala bagi kes Aids pula, statistiknya sentiasa naik dan turun mengikut tahun. Berlaku peningkatan yang mendadak pada tahun 2007 dan turun semula pada tahun 2008.


Jika kita lihat statistik HIV / Aids mengikut negeri-negeri di Malaysia, negeri Kelantan mencatat populasi yang paling ramai dijangkiti HIV pada tahun 2006 dan 2008, manakala pada tahun 2007 negeri Selangor mencatat populasi paling tinggi dijangkiti HIV.Untuk maklumat mengenai HIV/AIDS:

http://www.thebody.com/

http://www.who.int/hiv/en/

http://onfosihat.gov.my/penyakit/Dewasa/HIV_AIDS.phpRujukan:

http://www.mac.org.my/

Monday, August 10, 2009

"SETTING KERJA SOSIAL"

Dalam kerja sosial, terdapat beberapa golongan individu yang menghadapi masalah atau ketidakfungsian dan menjadi kelompok sasaran utama bagi pekerja sosial untuk membantu mereka meningkatkan potensi dan keupayaan diri. Antara golongan ini adalah:

Golongan penagih dadah


Penagih-penagih dadah diberi rawatan khusus dan pemulihan dari segi rohani dan jasmani agar mereka dapat pulih dan diterima semula dalam masyarakat.

Golongan orang kurang upaya
Masyarakat perlu prihatin terhadap golongan ini kerana mereka tidak berupaya dari segi fizikal dan memerlukan bantuan. Kemudahan untuk mereka juga harus di pertingkatkan dari masa ke semasa.Bagi individu yang mengalami kecacatan mental seperti syndrome down ini, penjagaan dan rawatan pemulihan yang khusus diberikan untuk mereka supaya sekurang-kurangnya mereka mampu menguruskan diri mereka sendiri.

Golongan warga emas


Golongan ini sepatutnya diberi penjagaan rapi dan mempunyai tempat penjagaan yang kondusif agar kebajikan mereka terjamin.

Golongan miskin


Golongan miskin bukan sahaja terdapat di kawasan luar bandar, malah di bandar-bandar besar. Ada juga di antaranya yang mengalami kecacatan fizikal meminta sedekah dan mengharapkan bantuan dari orang ramai yang bersimpati.

"Apakah persepsi anda terhadap golongan-golongan ini?
Bantulah mereka menjalani hidup seperti insan lain yang sempurna...."


Friday, August 7, 2009

"KEBAJIKAN SOSIAL DALAM KONTEKS SATU MALAYSIA"


Boring juga asyik berbicara menggunakan bahasa kedua. Walaupun ianya penting pada masa kini, tetapi bahasa ibunda Negara Malaysia perlu diletak di tempat yang pertama. Bertepatan dengan konsep yang akan dibincangkan kali ini, saya bercadang untuk berbahasa ibunda. Mari renungkan bersama. =)RAKYAT DIDAHULUKAN, PENCAPAIAN DIUTAMAKAN

Seperti yang telah dibincangkan sebelum ini, Kebajikan Sosial merupakan satu sistem perkhidmatan sosial dan institusi yang tersusun dan terancang. Ia direka untuk membantu individu dan kumpulan mencapai taraf hidup dan kesihatan yang standard serta hubungan sosial dan perorangan yang membenarkan mereka membina kapasiti dan mempromosikan kesejahteraan hidup yang harmoni berdasarkan kepada keperluan keluarga dan masyarakat.

Untuk mengkaitkan konsep 1 Malaysia yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri kita baru-baru ini dengan kebajikan sosial, kita perlu memahami dahulu konsep 1 Malaysia itu. 1 malaysia merupakan gagasan bagi memupuk PERPADUAN di kalangan rakyat yang berbilang kaum dengan berteraskan nilai-nilai penting iaitu budaya berprestasi tinggi, budaya ketepatan, budaya ilmu, integriti, ketabahan, kesetiaan, kebijaksanaan, dan budaya inovasi, yang seharusnya menjadi amalan rakyat Malaysia. Ia merupakan pelengkap kepada pendekatan-pendekatan sedia ada untuk mengukuhkan lagi perpaduan bagi menjamin kestabilan, kea rah mencapai kemajuan pembangunan yang lebih tinggi untuk rakyat dan Malaysia. Formula yang akan membantu memastikan Wawasan 2020 hanya akan tercapai jika ia diterapkan ke dalam sanubari rakyat dan menjadi amalan setiap lapisan masyarakat.

Bagi mencapai status Negara maju, syarat utama yang diperlukan ialah Negara yang kukuh dan stabil. Ia hanya akan dapat dicapai apabila rakyat bersatu padu. Prinsip keadilan untuk semua kaum menjadi asas kepada agenda ini. Ini bererti nasib semua kaum akan terbela dan tiada pihak yang akan terpinggir. Oleh itu, dasar kerajaan dan peruntukan Perlembagaan yang dibuat akan memberikan pembelaan kepada golongan yang memerlukan. Untuk mencapai kemajuan Negara, rakyat perlu didahulukan.

Jika kita perhatikan dan mendalami pernyataan ini, “Untuk mencapai kemajuan Negara, rakyat perlu didahulukan”, dapat kita lihat bahawa kebajikan sosial untuk semua rakyat Malaysia akan terbela. Ini kerana kemajuan Negara bergantung kepada kualiti rakyatnya. Rakyat merupakan asset Negara yang akan menjadi penggerak dan penentu utama jatuh bangun Negara. Kegagalan individu sebagai rakyat menjalankan fungsinya akan mempengaruhi proses pembangunan Negara. Justeru, langkah bijak kerajaan memperkenalkan konsep 1 Malaysia ini ada relevennya. Pembelaan yang diberikan oleh kerajaan kepada golongan yang memerlukan ini akan membantu individu membina kapasiti dan meningkatkan kesejahteraan hidup yang harmoni serta menjadikan masyarakat Malaysia lebih hebat dan kompeten. Dengan lahirnya masyarakat yang hebat, barulah cita-cita Negara mencapai Wawasan 2020 seterusnya menjadi Negara maju akan mudah dicapai.

Tuesday, July 21, 2009

Social Work?

Now, I'm gonna share with you about Social Work. Did you know what is Social Work actually?
Let's understand it together.

According to IFSW (International Federation Of Social Workers), Social Work is the social work profession promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. Utilizing theories of human behavior and social systems, social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of human rights and social justice are fundamental to social work.

So that's mean, Social Worker will try their best to help people in need using the right ways and all resources needed so that this helpless people can improved their life and get better future.

But in Malaysia, there's too little agencies that conscious about people around them, even government. The issues about social problems become a minor issues than the political and economics issues.

Function of Social Work are not widening yet if we want to compared it with other develops country which the government are really concern about their social problems. The country also known as a Welfare State not like Malaysia.

So, what do you think about that? Let's share some thought.